SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TỈNH BẮC NINH

TRUNG TÂM THÔNG TIN TƯ VẤN VÀ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ

CHUYÊN GIA TƯ VẤN HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP

Bài viết của Chuyên Gia

Công Bố Danh Mục Dự án đầu Tư Có Sử Dụng đất Công Bố Lựa Chọn Nhà đầu Tư Trên địa Bàn Tỉnh Bắc Ninh Năm 2017 (đợt 3)

Công Bố Danh Mục Dự án đầu Tư Có Sử Dụng đất Công Bố Lựa Chọn Nhà đầu Tư Trên địa Bàn Tỉnh Bắc Ninh Năm 2017 (đợt 3)

Ngày 18/12/2017, UBND tỉnh Bắc Ninh đã ký Quyết định số 1925/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất công bố lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm 2017 (đợt 3).