SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TỈNH BẮC NINH

TRUNG TÂM THÔNG TIN TƯ VẤN VÀ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ

CHUYÊN GIA TƯ VẤN HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP

Tình Hình đầu Tư Trong Nước Trên địa Bàn Tỉnh 3 Tháng đầu Năm 2018

 

  1. Ngoài Khu công nghiệp tập trung

Trong tháng 3/2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cấp mới đăng ký đầu tư cho  5 dự án (giảm 28,6 so tháng 3/2017), tổng số vốn đầu tư 3.347,17 tỷ VNĐ (tăng gấp 6,56 lần); Cấp đăng ký đầu tư điều chỉnh cho 4 dự án (3 dự án điều chỉnh vốn, tổng số vốn đầu tư tăng 834,382 tỷ VNĐ).

Trong quý I năm 2018, sở Kế hoạch và Đầu tư đã cấp mới đăng ký đầu tư cho 41 dự án (tăng 2,73 lần so với cùng kỳ), tổng vốn đầu tư 8.124 tỷ VNĐ (tăng gấp 11,16 lần); Cấp đăng ký đầu tư điều chỉnh cho 41 dự án (tăng 2,73 lần so với cùng kỳ), tổng vốn đầu tư 8.124 tỷ VNĐ (tăng gấp 11,16 lần);

Lũy kế đến 3/2018, UBND tỉnh và Sở Kế hoạch Đầu tư đã cấp đăng ký đầu tư cho 802 dự án (tăng 14,9%), tổng vốn đầu tư sau điều chỉnh 91.969 tỷ VNĐ (tăng 24,3%).

  1. Trong KCN tập trung

Từ ngày 21/01/2018 đến ngày 20/02/2018 Ban Quản lý các Khu công nghiệp  cấp mới 1 dự án (giảm 66,7% so với tháng 3/2017), tổng số vốn đầu tư 12 tỷ VNĐ (giảm 96,8%); Cấp đăng ký đầu tư điều chỉnh cho 2 dự án.

Từ đầu năm 2018 đến nay, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh đã cấp mới đăng ký đầu tư cho 3 dự án (giảm 70% so với cùng kỳ), tổng vốn đầu tư 59,7 tỷ VNĐ (giảm 94,1%); và cấp điều chỉnh cho 6 dự án (1 dự án điều chỉnh vốn, tổng số vốn đầu tư tăng thêm 10,56 tỷ VNĐ).

Lũy kế đến 3/2018, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh đã cấp đăng ký đầu tư cho 415 dự án (tăng 6,1%  so với cùng kỳ) tổng vốn đầu tư sau điều chỉnh 38.311 tỷ VNĐ (tăng 6%).

  1. Trên địa bàn toàn tỉnh

Trong tháng 3/2018, toàn tỉnh đã cấp mới đăng ký đầu tư cho 6 dự án (giảm 40% so với tháng 3/2017), tổng vốn đầu tư đăng ký 3.359,17 tỷ VNĐ (tăng gấp 3,81 lần so với cùng kỳ); Cấp đăng ký đầu tư điều chỉnh cho 6 dự án (3 dự án điều chỉnh vốn, tổng số vốn điều chỉnh tăng 834,382 tỷ VNĐ);

Từ đầu năm 2018 đến nay, toàn tỉnh đã cấp mới đăng ký đầu tư cho 44 dự án (tăng 76% so với cùng kỳ), tổng vốn đầu tư 8.183,7 tỷ VNĐ (tăng 4,7 lần); và cấp điều chỉnh cho 16 dự án (6 dự án điều chỉnh vốn, tổng số vốn đầu tư tăng thêm 882,723 tỷ VNĐ).

Lũy kế đến 3/2018, tỉnh Bắc Ninh đã cấp đăng ký đầu tư cho 1.217 dự án (tăng 11,8%), tổng vốn đầu tư sau điều chỉnh 130.280 tỷ VNĐ (tăng 18,3%).

Thực hiện thu hồi 1 dự án với số vốn đầu tư là 14,401 tỷ đồng.

 

Ban biên tập