SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TỈNH BẮC NINH

TRUNG TÂM THÔNG TIN TƯ VẤN VÀ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ

CHUYÊN GIA TƯ VẤN HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP

Tình Hình Hoạt động đăng Ký Doanh Nghiệp Tháng 12 Năm 2017

1) Tình hình ĐKKD tháng 12 năm 2017 (Từ ngày 21/11/2017 đến ngày 20/12/2017)

- Đăng ký thành lập doanh nghiệp: 245 doanh nghiệp, với tổng số vốn đăng ký là: 997,607 tỷ đồng.

- Đăng ký thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện và Địa điểm kinh doanh: 81 đơn vị trực thuộc.

- Số lần đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là 213 lần; số lần đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho đơn vị trực thuộc  (Chi nhánh+ VP đại diện+ địa điểm KD) là 08 lần.

- Số lần thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp là 265 lần; số lần thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động cho đơn vị trực thuộc  (Chi nhánh+ VP đại diện+ địa điểm KD) là 08 lần.

- Số lần chuyển đổi loại hình doanh nghiệp là 16 lần;

- Số hồ sơ giải thể: 14 doanh nghiệp và 04 đơn vị trực thuộc.

- Số hồ sơ tạm ngừng: 18 doanh nghiệp và 01 đơn vị trực thuộc.

- Số doanh nghiệp hoạt động trở lại: 19 doanh nghiệp.

- Số hồ sơ đăng ký mẫu dấu: 195 doanh nghiệp và 12 đơn vị trực thuộc

2) Tình hình ĐKKD 12 tháng đầu năm 2017 :

- Đăng ký thành lập doanh nghiệp: 2016 doanh nghiệp, với tổng số vốn đăng ký là: 13.628,66 tỷ đồng.

- Đăng ký thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện và Địa điểm kinh doanh: 588 đơn vị trực thuộc.

- Số lần đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là 2203 lần; số lần đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho đơn vị trực thuộc  (Chi nhánh+ VP đại diện+ địa điểm KD) là 179 lần.

- Số lần thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp là 2405 lần; số lần thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động cho đơn vị trực thuộc  (Chi nhánh+ VP đại diện+ địa điểm KD) là 100 lần.

- Số lần chuyển đổi loại hình doanh nghiệp là 227 lần;

- Số hồ sơ giải thể: 158 doanh nghiệp và 65 đơn vị trực thuộc.

- Số hồ sơ tạm ngừng: 348 doanh nghiệp và 10 đơn vị trực thuộc.

- Số doanh nghiệp hoạt động trở lại: 267 doanh nghiệp và 5 đơn vị trực thuộc

- Số hồ sơ đăng ký mẫu dấu: 2442 doanh nghiệp và 185 đơn vị trực thuộc

3)  Lũy kế:

- Tổng số doanh nghiệp đang hoạt động là: 10854 doanh nghiệp, với tổng số vốn là: 146.034.509 triệu đồng.

+ Số Doanh nghiệp tư nhân: 478 doanh nghiệp, với tổng số vốn là: 1.287.333 triệu đồng.

+ Số Công ty TNHH 1 thành viên: 5531 doanh nghiệp, với tổng số vốn là:        54.682.919 triệu đồng.

+ Số Công ty TNHH 2 thành viên trở lên: 3195 doanh nghiệp, với tổng số vốn là: 42.138.112 triệu đồng.

+ Số Công ty cổ phần: 1605 doanh nghiệp, với tổng số vốn là: 47.926.143 triệu đồng.

- Tổng số Chi nhánh, Văn phòng đại diện và Địa điểm kinh doanh: 2040 đơn vị trực thuộc.

-  Số Doanh nghiệp đã giải thể lũy kế đến hết  20/12/2017: 1278 doanh nghiệp và chấm dứt hoạt động 216 (Chi nhánh + Văn phòng đại diện+ địa diểm kinh doanh).  

Ban biên tập