SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TỈNH BẮC NINH

TRUNG TÂM THÔNG TIN TƯ VẤN VÀ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ

CHUYÊN GIA TƯ VẤN HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP

Chi Phí đấu Thầu

Tài liệu để lập HSMT (HSYC):

 1. Quyết định phê duyệt dự án hoặc quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật (đối với gói thầu thuộc dự án đầu tư xây dựng) hoặc Quyết định phê duyệt danh mục mua sắm (đối với gói thầu mua sắm)
 2. Quyết định phê duyệt dự toán và thiết kế bản vẽ thi công (đối với gói thầu thuộc dự án đầu tư xây dựng) hoặc quyết định phê duyệt dự toán mua sắm (đối với gói thầu mua sắm)
 3. Báo cáo thẩm tra dự toán và thiết kế bản vẽ thi công (đối với gói thầu thuộc dự án đầu tư xây dựng) hoặc chứng thư thẩm định giá (đối với gói thầu mua sắm).
 4. Văn bản phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
 5. Và các tài liệu khác có liên quan.

Tài liệu để đánh giá HSDT (HSĐX):

 1. HSMT được phê duyệt
 2. HSDT của các nhà thầu
 3. Quyết định phê duyệt dự án hoặc phê duyệt danh mục mua sắm
 4. Quyết định phê duyệt dự toán
 5. Văn bản phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
 6. Quyết định phê duyệt HSMT (HSYC)
 7. Biên bản đóng thầu
 8. Quyết định xử lý tình huống (nếu có)
 9. Biên bản mở thầu
 • Cài tài liệu có liên quan: phiếu thu mua HSMT (HSĐX), biên bản giao nhận HSMT (HSYC), biên bản giao nhận HSDT (HSĐX), giấy giới thiệu mua HSMT (HSYC), giấy giới thiệu nộp HSDT (HSĐX), biên bản kiểm tra sự thống nhất bản gốc, bản chụp của HSDT (HSĐX)...

 

Tài liệu để thẩm định HSMT (HSYC):

 1. Quyết định phê duyệt dự án hoặc quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật (đối với gói thầu thuộc dự án đầu tư xây dựng) hoặc Quyết định phê duyệt danh mục mua sắm (đối với gói thầu mua sắm)
 2. Quyết định phê duyệt dự toán và thiết kế bản vẽ thi công (đối với gói thầu thuộc dự án đầu tư xây dựng) hoặc quyết định phê duyệt dự toán mua sắm (đối với gói thầu mua sắm)
 3. Báo cáo thẩm tra dự toán và thiết kế bản vẽ thi công (đối với gói thầu thuộc dự án đầu tư xây dựng) hoặc chứng thư thẩm định giá (đối với gói thầu mua sắm).
 4. Văn bản phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
 5. HSMT (HSYC) cần thẩm định
 6. Và các tài liệu khác có liên quan.

Tài liệu để thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu:

 1. HSMT (HSYC) được phê duyệt
 2. HSDT (HSĐX) của các nhà thầu
 3. Báo cáo đánh giá HSDT (HSĐX) của các nhà thầu có đầy đủ các pháp lý và tài liệu kèm theo xuyên suốt quá trình lựa chọn nhà thầu.

Chi phí trong lựa chọn nhà thầu:

Theo quy định tại Nghị định 63/2014/NĐ-CP:

STT

Nội dung

Tỷ lệ

phần trăm

Tối thiểu (đồng)

Tối đa (đồng)

1

Bán HSYC

 

 

1.000.000 đ

2

Bán HSMT

 

 

2.000.000 đ

3

Lập HSMT, HSYC

0,1% giá gói thầu

1.000.000 đ

50.000.000 đ

4

Thẩm định HSMT, HSYC

0,05% giá gói thầu

1.000.000 đ

50.000.000 đ

5

Đánh giá HSDT, HSĐX

0,1% giá gói thầu

1.000.000 đ

50.000.000 đ

6

Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu (kể cả trường hợp không lựa chọn được nhà thầu)

0,05% giá gói thầu

1.000.000 đ

50.000.000 đ

7

Đấu thầu lại: Lập, thẩm định HSMT, HSYC

 

 

50% đấu thầu lần đầu.

 

 

Ban biên tập